Serdecznie witamy Cię na portalu poświęconym tematyce wirtualnych biur. Stworzyliśmy to miejsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich przedsiębiorców, którzy szukają alternatywy dla siedziby firmy.

Prawa wynikające z zawarcia kontraktu

Kontrakty w prawie polskim

Kontrakt to termin, który w prawie polskim określa umowę zawartą pomiędzy dwiema lub więcej stronami, która reguluje ich wzajemne obowiązki i prawa. Zagadnieniami związanymi z umowami zajmuje się prawo zobowiązań. Oparte jest ono o trzecią część Kodeksu Cywilnego, która reguluje wszystkie kwestie związane z umowami, czyli zagadnienia dotyczące ich zawierania, ważności, wykonywania czy wreszcie niedopełniania bądź rozwiązania. W przepisach kodeksu można znaleźć także poszczególne typy umów i ich charakterystykę oraz przepisy ich dotyczące.

 

Sposoby zawierania kontraktów

Do podpisania kontraktu może dojść na skutek złożenia przez jeden i przyjęcia przez drugi podmiot oferty, na skutek negocjacji, w drodze aukcji, lub przetargu. W polskim prawie obowiązuje zasada swobody zawierania umów, co oznacza, że w kontrakcie mogą znaleźć się dowolne, odpowiadające strono postanowienia, pod warunkiem, że pozostają one w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W praktyce to, co zostaje zawarte w umowie zależy od sposobu w jaki została ona zawarta, czyli np. po negocjacjach strony wpisują w kontrakt wynegocjowane warunki, a gdy umowę zawarto na podstawie przetargu znajdą się w niej założenia zawarte w ofercie.

 

Rozwiązanie umowy

W Polskim prawie istnieją dwa sposoby na rozwiązanie, może to odbyć się w wyniku jej wypowiedzenia lub poprzez podpisanie contrarius consensus. W przypadku wypowiedzenia umowy  zostanie ona rozwiązana po upływie okresu wypowiedzenia zawartego w kontrakcie (a jeśli nie został on określony w kontrakcie, to po upływie okresu określonego ustawą). Natomiast contrarius consensus zakłada podpisanie umowy rozwiązującej – ten typ umowy nie jest określany prawem polski, ale może być zawarty zgodnie z regułą swobody zawierania umów.

 

Niedotrzymanie kontraktu

W praktyce biznesowej zdarza się także, że firmy nie dotrzymują warunków kontraktu, wówczas prawo daje możliwość domagania się przez drugą stronę odszkodowania, naprawienia szkód lub odstąpienia od umowy. Często wiąże się to ze sporymi kosztami, dlatego firmy chcą się zabezpieczać przed takimi sytuacjami, sposobem na to są między innymi gwarancje należytego wykonania kontraktu, więcej na temat ich funkcjonowania można dowiedzieć się tutaj – http://gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-nalezytego-wykonania-kontraktu/. Takie gwarancje stanowią dodatkowe zabezpieczenie, które pozwala firmom podpisującym kontrakt mieć pewność, że jego warunki zostaną dotrzymane.

Odsłony: 586

Idealne miejsce na twoje biuro